Storno poplatky za ubytovanie

Stornovacie podmienky a stornopoplatky za pobyty v Hoteli Fuggerov dvor***

Pri storne celej skupiny (nad 15 osôb) v termíne do 30 dní pred nástupným termínom, sa stanovuje 10% stornopoplatok z celkovej ceny ubytovania.

 

Storno jednotlivcov (do 15 osôb) v termíne do 30 dní pred dátumom príchodu je bez finančného postihu.

 

Pri storne pobytu klientov v termíne:
– 30 – 15 dní pred nástupom na pobyt stornopoplatok 0% z celkovej sumy za ubytovanie
– 14 – 8 dní pred nástupom na pobyt stornopoplatok 50% z celkovej sumy za ubytovanie
– 7 – 0 dní pred nástupom na pobyt stornopoplatok 100% z celkovej sumy za ubytovanie, t.j. ubytovanie sa platí v plnej výške.

 

Osobitné ustanovenia:

V prípade dobrovoľného, predčasného odchodu hosťa z hotela (skrátenie pobytu) bez vážneho dôvodu, nemá hosť ani cestovná kancelária nárok na vratku za nedočerpané služby.

V prípade storna alebo skrátenia či nenastúpenia pobytu hosťa z titulu choroby, úmrtia, živelnej pohromy alebo ťažkej havárie si klient uplatňuje účtované stornopoplatky cestou príslušnej poisťovne, ak má uzatvorené cestovné poistenie.

pdf ikona PDF verzia